Prihlásenie užívateľa webovej stránky - SVBLena_int

Prihlásený užívateľ :
1
Prejsť na obsah
Pre prístup do tejto 1. sekcie chránených súkr. web.  stránok musíte zadať svoje prihlas. údaje.

Prihlásením do tejto 1. sekcie chránených web. stránok vlastník bytu v byt. dome Lena :
- potvrdzuje, že súhlasí so spracovávaním  údajov o prihlásení sa do 1. sekcie chránených súkr. web.  stránok.
- uplatňuje právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv podľa  §11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- potvrdzuje, že bol poučený o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom s ktorými môže prísť do styku pri nahliadaní  do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv podľa  §11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Prihlásenie užívateľa:


Zobrazenie užívateľského mena
v hlavičke webovej stránky
potvrdzuje  aktivovanie prihlásenia.


  Od 11.10.2017 sa predchádzajúce prihlasovacie konto na webovú stránku zmenilo na E-mailové prihlasovacie konto , ktoré  pozostáva z Vášho 7 miestného variabilného symbolu uvedeného v predpisoch úhrad za užívanie bytu doplnené o emailovú doménu "@svblena.eu " v celkovej štruktúre podľa vzoru  :  ciselny_var_symbol@svblena.eu . Vaše  prihlasovacie E-mailové konto nie je možné použiť pre štandardnú emailovú komunikáciu na internete , je použiteľné  len pre účely manualného prihlásenia na túto webovú stránku.
   Heslo pre prístup je zhodné s 12 miestným registračným kódom bytu, ktorý bol po prvý krát vytlačený v roku 2012 vo vyúčtovaniach nákladov spojených s užívaním bytu. Nezaregistrovaným užívateľom na portál "Poschodoch" sa tento kód vždy opakovane vyznačuje vo vyúčtovaní.
Po osobnom vyžadaní  pre nových vlastníkov bytov v dome ich dočasné heslo vygeneruje administrátor stránky.  
Návrat na obsah