Ochrana osobných údajov v bytovom dome Lena podľa GDPR , zákona 18/2018 Z.z. - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov v bytovom dome Lena podľa GDPR , zákona 18/2018 Z.z.

Ochrana os. údajov

Zákonnosť spracúvania osobných údajov v podmienkách spoločenstiev vlastníkov bytov je v zákone č. 18/2018 Z.z. definovaná § 13 ods. 1 a 2 :


§ 13
Zákonnosť spracúvania
(1)
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a)
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
b)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
f)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
(2)
Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.


Zmluvou , ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v podmienkách spoločenstva je Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov.

Opravneným záujmom prevádzkovateľa v podmienkach spoločenstva je napr. ochrana verejného poriadku a bezpečnosti , odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.


Zákon č. 182/1993 Z. z. definuje účel spracúvavania osobných údajov a  zoznam spracúvaných osobných údajov v § 9 ods. 3.

Niektoré konkrétne prípady zverejňovania osobných údajov pri rozhodovaní  vlastníkov bytov počas Zhromaždenia alebo v písomnom hlasovaní sú definované v § 14a ods. 4 , ods. 5 , ods. 6.


§ 9

(3)
Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

§ 14a

(4)
Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu, otázky označené poradovými číslami, termín hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, zistí výsledok hlasovania za účasti dvoch overovateľov.

(5)
Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, predseda, člen rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať. Zápisnica musí obsahovať najmä
 
a)    termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
 
b)   odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
 
c)    znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
 
d)   iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov,
 
e)    otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
 
f)    meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.

(6)
Zápisnicu a výsledok hlasovania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania musí zverejniť ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal alebo vyhlásil písomné hlasovanie, a to do siedmich dní od konania schôdze vlastníkov alebo od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým; oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať dátum jeho zverejnenia. Spôsob zverejňovania, ktorý sa považuje v dome za obvyklý, si vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome upravia v zmluve o spoločenstve alebo zmluve o výkone správy. Ak aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, originál zápisnice a výsledok hlasovania schôdze vlastníkov alebo výsledok písomného hlasovania musí predsedovi spoločenstva alebo správcovi doručiť poverený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome do siedmich dní od konania schôdze vlastníkov alebo od skončenia písomného hlasovania.

Pre " Prevádzkovateľa " Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena niektoré služby definované v mandatnej zmluve dotýkajúcich sa spracúvavania osobných údajov vlastníkov bytov:
a/ vedenie personálnej a mzdovej agendy
b/ ekonomicko - účtovné agendy
c/ odpočty
d/ vymáhanie pohľadávok
e/ evidencia vlastníkov bytov a nebytových priestorov
f/ evidencia dlžníkov
g/ evidencia nájomníkov
h/ evidencia klientov / opravy , údržba /
i/ právne vzťahy

zabezpečuje v zmysle novej uzatvorenej Zmluvy o sprácovavaní osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov " Sprostredkovateľ " Tatranský správcovský dom s.r.o. Poprad.

Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena si vyobjednalo spracovanie novej komplexnej dokumentácie na sprácovavanie osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov Spoločenstvom vlastníkov bytov bytového domu Lena :

Metodické pokyny a stanoviská Uradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky :

  
Návrat na obsah