Prihlásenie užívateľa webovej stránky - SVBLena_int2

Prihlásený užívateľ :
2
Prejsť na obsah
Pre prístup do tejto 2. sekcie chránených súkr. web.  stránok musíte zadať svoje prihlas. údaje.

Prihlásením do tejto 2. sekcie chránených web. stránok vlastník bytu v byt. dome Lena :
- potvrdzuje, že súhlasí so spracovávaním  údajov o prihlásení sa do 1. sekcie chránených súkr. web.  stránok.
- uplatňuje právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv podľa  §11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- potvrdzuje, že bol poučený o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom s ktorými môže prísť do styku pri nahliadaní  do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv podľa  §11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Prihlásenie užívateľa:


Zobrazenie užívateľského mena
v hlavičke webovej stránky
potvrdzuje  aktivovanie prihlásenia.Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k 25.5.2018 je na webovej stránke "www.svblena.sk" dočasne obmedzený prístup do 2. sekcie  chránenej   privátnej zóny s pristupovým kontom a heslom vlastníka bytu, v ktorej sa môžu v dokumentoch nachádzať osobné údaje - napr.  mená vlastníkov bytov v  zmluve o spoločenstve , vo výsledkoch hlasovania na zhromaždeniach vlastníkov , v zápisniciach z hlasovaní písomnou formou a pod.

Ďalšie uvádzanie osobných údajov na webovej stránke "www.svblena.sk " je nutné legislatívne a zmluvne upraviť spoločenstvom  a vlastníkmi bytov v dome.
  
(c) 2007-2023 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Webová stránka "www.svblena.sk" je oficiálnym webovým sídlom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena v Poprade.
Pri zobrazení dolného pomocného horizontalného menu si môžete vybrať niektoré súvisiaciace webové stránky.
Návrat na obsah