Nástenka - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Elektronická nástenka spoločenstva vlastníkov bytov

Aktualizované : 1. 6. 2023
Vlastníci a obyvatelia bytových domov sa môžu cítiť bezpečne len do tej miery, do akej sú ochotní venovať tejto otázke aj pozornosť.

V záložke "STA v Lene" a v podstránke "STA"  boli k 1.4.2023 aktualizované informácie o príjme TV signálov  v STA bytového domu Lena.  Nové !!!

V záložke "Mapy PP" sa nachádzajú odkazy na rôzne typy verejných internetových máp, ktoré sú lokalizované pre Mesto Poprad a okolie.  Nové !!!


Spoločenstvo vlastníkov bytov z dôvodu nárastu cien energií vydalo nové predpisy úhrad k termínu 1.3.2022.

Bytovydom.sk je moderný webový portál pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov - jeho prevádzku zabezpečuje združenie ZLSBD .

Ako sa správať v spoločných priestoroch bytového domu?

  • V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.
  • Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.
  • Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.
  • V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.
  • Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

Zdroj: Epiketa Úradu verejného zdravotníctva SR
1. Riešenie kritických a havarijných situácii v dome spojených s odstavovaním hlavných resp.  stúpačkových vedení elektrickej energie , plynu , kúrenia , TÚV  a SV , s nutným prístupom  k ručným hasiacim prístrojom a spúšťaním odsávania dymu z dôvodu  kompetencií a právnych možností stanovených zákonom č. 182/1993 majú byť prednostne zabezpečované predsedom alebo ďalšími funkcionármi spoločenstva vlastníkov bytov.
V prípade neprítomnosti predsedu spoločenstva alebo  ďalších  funkcionárov spoločenstva vlastníkov bytov v dome je vlastník bytu v dome   povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru v dome aj inej osobe zastupujúcej spoločenstvo na základe predloženia písomného oprávnenia vystaveného  predsedom spoločenstva na účely  vykonania obhliadky bytu a zabezpečenia prípadnej opravy (  napr. odstavenie  uzáverov vody , elektriny a plynu nachádzajúcich sa v byte ) .

2. Častejšie sa stretávame s pripomienkami, že DEK kľúče nefungujú spoľahlivo.

Chceme Vás upozorniť na dôležitý detail pri objednávaní dek kľúčov, ktoré sú používané s  prístupovými systémami v bytovom dome Lena - iButtom musí mať typové označenie s koncovým písmenom "R" - DS1990R.

Výrobca iButton čipov, firma Maxim už od roku 2005 odporúča používanie nových technicky vyspelejšími DS1990R, ako náhradu za pôvodné DS1990A.
Dôvodom tejto zmeny boli problémy pri čítaní čipu s označením "A" v rôznych aplikáciách (čipy sú čítané pomaly alebo čip nie vôbec prečítaný).
Všetky softvérové a hardvérové prvky sú už prispôsobované technickým parametrom iButton čipu s označením "R".
To platí aj pre staršie typy operačných jednotiek, v ktorých bol menený processor.
Preto v prípade použitia iného ako odporúčaného typu DS1990R-F5, nemôžeme garantovať správne fungovanie systému.   
viac informácii                  PORUCHOVÁ LINKA SPP : 0850 111 727
Aktuálne si v STA bytového domu Lena môžete manuálne naladiť až 63 televíznych programov slovenskej a poľskej televízie a 12 kanálov slovenského rádia na kanáloch :

  • SK 24, 38(Plustelka) , 41 , 42
  • regionálne 44

      
  • PL 34, 36, 45

Dňa 23.05.2022 došlo k zmene televízneho signálu diaľkového príjmu poľských kanálov v Spoločnej televíznej anténe bytového domu z dôvodu prechodu do DVB-T2 ( HEVC ) . Na pôvodnom kanáli č. 45 vysielajúcom programovú ponuku PMUX6  je prítomné silné zníženie kvality prijímaného televízneho signálu z  dôvodu nižšieho vysielacieho výkonu ( 10 kW ) , z rôznych elektronických rušiacich zdrojov ( napr. mobilní operátori , iné TV vysielače  ) nachadzajúcich sa mimo vnútorných priestorov bytového domu Lena  v  50,7 km trase ,   meteorologickými vplyvmi  ( oblačnosť , hmly ,  dážď , sneženie a búrky )  . Príjem štvrtého TV kanála č. 43 s programami MUX-1 ( ESKA TV , FOKUS TV , atď ) doposiaľ nie je dostupný a o jeho doplnenie do STA už bolo spoločenstvo písomne požiadané.  Nové !!!


czawnica *Hora Prehyba*Szczawnica *Hora Prehyba* Szczawnica *Hora Prehyb
Verejné internetové mapy lokalizované pre Mesto Poprad a okolie :

mapa01.svblena.eu - google.com
mapa02.svblena.eu - openstreetmap.org ( popisné a súpisné čísla objektov )
mapa03.svblena.eu - freemap.sk
mapa04.svblena.eu - kataster.skgeodesy.sk ( čísla parciel )
mapa05.svblena.eu - mapy.radiopolska.pl
mapa06.svblena.eu - turistická mapa dennikn.sk

Nová smernica EED vyžaduje diaľkový odpočet a transparentnejšie informácie o spotrebe
 
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Európska únia v nej navrhuje ďalšie opatrenia aj v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Čo konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?  

Od 25. októbra 2020
 
Novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla majú umožňovať diaľkový odpočet dát, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a častejšie poskytovanie informácií o spotrebe tepla a TÚV.
 
Od 25. októbra 2020
 
V prípade, že sú nainštalované meradlá alebo pome­rové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujúce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurova­cích nákladov, sa majú poskytovať konečným spotrebiteľom najmenej štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodli pre elektronické vyúčto­vanie, inak dvakrát ročne.
 
Od 1. januára 2022
 
Koneční spotrebitelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi majú dostávať informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní raz mesačne.
 
Od 1. januára 2027
 
Všetky prístroje, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú o túto funkciu doplniť alebo vymeniť.

Prehľad aktuálnych mesačných zostatkov na účtoch spoločenstva:
ÚCET
MESIAC/ROK
TVORBA
ČERPANIE
ZOSTATOK
GRAF
PREV
05/2023
7 203,51
-6 390,88
31 191,30
FO
05/2023
2 911,48
 -2 557,06
32 364,91

FO2
05/2023
1 735,00
-1 756,52
4 884,78

Prehľad ročných zostatkov na účtoch spoločenstva : 2022

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k 25.5.2018 je na webovej stránke "www.svblena.sk"  obmedzený prístup do druhej chránenej  privátnej zóny s pristupovým kontom a heslom vlastníka bytu, v ktorej sa môžu v dokumentoch nachádzať osobné údaje - napr.  mená vlastníkov bytov v  zmluve o spoločenstve , vo výsledkoch hlasovania na zhromaždeniach vlastníkov , v zápisniciach z hlasovaní písomnou formou a pod.

Prístup do prvej chránenej privátnej zóny s pristupovým kontom a heslom vlastníka bytu nie je obmedzený.

Ďalšie uvádzanie osobných údajov na webovej stránke "www.svblena.sk " je nutné legislatívne a zmluvne upraviť spoločenstvom  a vlastníkmi bytov v dome.


Na webovej stránke spoločenstva sú zverejnené tieto dôležité aktuálne informácie :

NEPOUŽÍVAJTE KÓPIE ( KLONY ) DEK KĽÚČOV V PRÍSTUPOVOM SYSTÉME DOMU LENA !

Návod na prihlásenie užívateľa .

Vstupné menu pre chranené osobné poštové schránky jednotlivých bytov v bytovom dome Lena.

Videá s bezpečnostnými témami dotýkajúcimi sa obnovy rozvodov TZB v bytovom dome Lena.

Informácie o spracúvaní osobných údajov Spoločenstvom vlastníkov povinnosť  bytového domu Lena.

Aktuálne mesačné zostatky na účtoch Spoločenstva vlastníkov bytov .

Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov - poučenie o právach dotknutej osoby .

Z fondu prevádzky , údržby a opráv sa v byte vlastníka bytu nefinancujú ....

Zákon č.182/1993 Z.z.  o bytoch v znení neskorších predpisov .

Vybrané predpisy Zbierky zákonov SR  dôležité  pre výkon činnosti  SVB .

Portál POSCHODOCH.SK - Informácie s ekonomickými údajmi o platbách za byt .

   
Informácie autora tejto webovej stránky ( predsedu členskej samosprávy bloku Lena pri OSBD Poprad  z obdobia rokov 1995 až 2006 a predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov z  obdobia rokov 2006 až 2019 ) ku kauze zrušenej pokladne OSBD Poprad z obdobia 09/2005 - 07/2006. Hľadanie spravodlivosti u orgánov činných v trestnom konaní. Bolo vyšetrovanie políciou a prokúratúrou zamietnuté pod koberec?


Obsah rozsahu dôležitých aktualizácii webovej stránky :

11.06.2019
Doručenie úplného znenia Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov v zmysle §7a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. do webových osobných poštových schránok bytov v časti súkromnej zóny stránky .
 
25.02.2018
Zateplili ste, máte plastové okná a zle sa Vám dýcha? Teplota , vlhkosť , pohoda .
Meranie teploty a vlhkosti v byte .

11.10.2017
Upgrade obsahu a zdrojových kódov webovej stránky na verziu WEBSITEX5 V14 PROFESSIONAL

18.09.2017
Doplnenie vlastného HTML5/Javascript PDF viewra do webovej stránky.


Autor webovej stránky ako fyzická osoba je členom združenia ZLSBD :

Návrat na obsah