Nástenka - SVBLena

Prejsť na obsah

Elektronická nástenka spoločenstva vlastníkov bytov

Aktualizované : 15. 5. 2022
Na webovej stránke boli zverejnené aktuálne zostatky účtov spoločenstva so stavom k 30.04.2022.  Nové !!!

Dňa 8.4.2022 a 12.5.2022 bol predseda spoločenstva písomne požiadaný, aby sa elektronické hlasovanie podľa § 36f zákona č. 67/2020 Z.z. stalo súčasťou rozhodovania vlastníkov bytov v bytovom dome Lena na Zhromaždeniach spoločenstva a v písomnom hlasovaní. Nové !!!


Od 31.3.2021 môžu vlastníci bytov vykonávať hlasovacie právo vlastníka bytu/NP prostredníctvom elektronického hlasovania , v súlade s ust. § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nakazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Dňa 21.3.2022 boli v bytoch bytového domu Lena vymenené všetky bytové vodomery pre teplú a studenú vodu.

Spoločenstvo vlastníkov bytov z dôvodu nárastu cien energií vydá nové predpisy úhrad k termínu 1.3.2022 , ktoré budú vlastníkom bytov doručené začiatkom mesiaca február 2022.

ROČNÉ ODPOČTY TEPLA A VODY ZA CELÝ ROK 2021 PRE ÚČELY VYÚČTOVANIA NÁKLADOV ZA BYT .

Vlastníkom bytov bola do ich osobných schránok na tejto webovej stránke dňa 28.5.2021 doručená Správa o činnosti Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena za rok 2020 spolu s prílohami (Hlavná kniha, Výsledovka, Opravy a údržby objektu, Prehľad fondov KMČ, Porovnanie predpisu a skutočného nákladu, Prehľad revízií ).

Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020 vykázalo výsledok hospodárenia po zdanení  : zisk 750,02 € ( pred zdanením - 1318,50 € , daň z príjmov - 568,48 € ) .  
Vlastníci bytov môžu do aktuálnej účtovnej  závierky za rok 2020 ako aj do účtovných závierok z predchadzajúcich rokov nahliadnúť v súkromnej zóne tejto webovej stránky.

Bytovydom.sk je moderný webový portál pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov - jeho prevádzku zabezpečuje združenie ZLSBD .

Na zhromaždení vlastníkov bytov bytového domu Lena zo dňa 30.11.2020 bolo schvalené :
- ročná účtovná zavierka spoločenstva za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019
- zisk hospodárenia 698,32 €  bude zúčtovaný do fondu opráv
- vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2019 - predpis 91 226,97 € , náklady 81 596,46 € , preplatky celkom 9 630,51 €
- návrh rozpočtu SVB na rok 2020.
Dňa 29.5.2020   v súlade s §7b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. vlastníkom bytov bytového domu Lena vložením do chránenej súkromnej zóny č. 1 , do osobných elektronických schránok zriadených samostatne pre každého vlastníka bytu v dome na webovej stránke "www.svblena.sk" a verejným zverejnením na nástenke domu v spoločných priestoroch bytového domu bola vlastníkom bytov predložená správa spoločenstva o svojej činnosti za rok 2019 týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodarení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významnách skutočnostiach , ktoré súvisia so správou domu.

Od 25. 1. 2020 sú  v chránenej  súkromnej zóne č. 1 tejto webovej stránky zverejnené pracovné verzie aktualizácie dokumentov spoločenstva , ktoré budú vlastníkmi bytov bytového domu Lena schvaľované Zhromaždením  v máji 2021 :
- Domový poriadok
- Zmluva o Spoločenstve
Ako sa správať v spoločných priestoroch bytového domu?

  • V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.
  • Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.
  • Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.
  • V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.
  • Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

Zdroj: Epiketa Úradu verejného zdravotníctva SR
1. Riešenie kritických a havarijných situácii v dome spojených s odstavovaním hlavných resp.  stúpačkových vedení elektrickej energie , plynu , kúrenia , TÚV  a SV , s nutným prístupom  k ručným hasiacim prístrojom a spúšťaním odsávania dymu z dôvodu  kompetencií a právnych možností stanovených zákonom č. 182/1993 majú byť prednostne zabezpečované predsedom alebo ďalšími funkcionármi spoločenstva vlastníkov bytov.
V prípade neprítomnosti predsedu spoločenstva alebo  ďalších  funkcionárov spoločenstva vlastníkov bytov v dome je vlastník bytu v dome   povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru v dome aj inej osobe zastupujúcej spoločenstvo na základe predloženia písomného oprávnenia vystaveného  predsedom spoločenstva na účely  vykonania obhliadky bytu a zabezpečenia prípadnej opravy (  napr. odstavenie  uzáverov vody , elektriny a plynu nachádzajúcich sa v byte ) .

2. Častejšie sa stretávame s pripomienkami, že DEK kľúče nefungujú spoľahlivo.

Chceme Vás upozorniť na dôležitý detail pri objednávaní dek kľúčov, ktoré sú používané s  prístupovými systémami v bytovom dome Lena - iButtom musí mať typové označenie s koncovým písmenom "R" - DS1990R.

Výrobca iButton čipov, firma Maxim už od roku 2005 odporúča používanie nových technicky vyspelejšími DS1990R, ako náhradu za pôvodné DS1990A.
Dôvodom tejto zmeny boli problémy pri čítaní čipu s označením "A" v rôznych aplikáciách (čipy sú čítané pomaly alebo čip nie vôbec prečítaný).
Všetky softvérové a hardvérové prvky sú už prispôsobované technickým parametrom iButton čipu s označením "R".
To platí aj pre staršie typy operačných jednotiek, v ktorých bol menený processor.
Preto v prípade použitia iného ako odporúčaného typu DS1990R-F5, nemôžeme garantovať správne fungovanie systému.   
viac informácii                  PORUCHOVÁ LINKA SPP : 0850 111 727
Aktuálne si v STA bytového domu Lena môžete manuálne naladiť až 62 televíznych programov slovenskej a poľskej televízie na kanáloch :

  • SK 24, 38(Plustelka) , 41 , 42
  • regionálne 44, 28

      
  • PL 34, 36, 45

Na 34 televíznom kanáli poľskej televízie ( 578 MHz ) je od 22.12.2021 vysielaný test Sprawdzam TV s moduláciou HEVC .
Nová smernica EED vyžaduje diaľkový odpočet a transparentnejšie informácie o spotrebe
 
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Európska únia v nej navrhuje ďalšie opatrenia aj v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Čo konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?  

Od 25. októbra 2020
 
Novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla majú umožňovať diaľkový odpočet dát, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a častejšie poskytovanie informácií o spotrebe tepla a TÚV.
 
Od 25. októbra 2020
 
V prípade, že sú nainštalované meradlá alebo pome­rové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujúce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurova­cích nákladov, sa majú poskytovať konečným spotrebiteľom najmenej štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodli pre elektronické vyúčto­vanie, inak dvakrát ročne.
 
Od 1. januára 2022
 
Koneční spotrebitelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi majú dostávať informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní raz mesačne.
 
Od 1. januára 2027
 
Všetky prístroje, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú o túto funkciu doplniť alebo vymeniť.
Audiovizuálne reportáže verejnoprávnych a súkromných medií o správe BD s účasťou ZLSBD :

5. Dom. poriadok bude mať väčšiu silu. Markíza TeleRáno , 28.1.2020.
10. Trojmesačné moratorium na platby nájmov. Markíza  TN , 26.4.2020 o 19:23.  +TXT
13. Ako používať bezpečnostné kamery?  Markíza Teleráno , 10.11.2020 o 06:43.
14. Kto sa má starať o čistotu v bytovom dome? Markíza Teleráno , 11.12.2020 o 06:11, 07:11.
15. Do domu nepúšťajte hocikoho . Markíza Teleráno , 22.01.2021 o 06:19, 07:36.
17. Zimná údržba je vecou spolupráce. Markíza Teleráno , 16.02.2021 o 06:13, 07:35.
18. Riziko nákazy v spol. priestoroch. Markíza Teleráno , 26.02.2021 o 06:07, 07:05.
19. Zmeniť správcu byt. domu sa môže zdať .............. , Markíza Reflex , 02.03.2021 .
20. Pravidelné kontroly výťahov. Markíza Teleráno , 24.05.2021 o 06:12, 07:20.  Nové !!!

Prehľad aktuálnych mesačných zostatkov na účtoch spoločenstva :
ÚCET
MESIAC/ROK
TVORBA
ČERPANIE
ZOSTATOK
PREV
04/2022
6 721,63
-5 307,94
31 680,43
FO
04/2022
3 461,71
 -7 688,14
24 562,75
FO2
04/2022
1 735,00
-1 731,78
4 921,14

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k 25.5.2018 je na webovej stránke "www.svblena.sk"  obmedzený prístup do tretej časti - chránenej   privátnej zóny s pristupovým kontom a heslom vlastníka bytu, v ktorej sa môžu v dokumentoch nachádzať osobné údaje - napr.  mená vlastníkov bytov v  zmluve o spoločenstve , vo výsledkoch hlasovania na zhromaždeniach vlastníkov , v zápisniciach z hlasovaní písomnou formou a pod.

Prístup do druhej časti stránky - nechránenej privátnej zóny s pristupovým kontom a heslom vlastníka bytu nie je obmedzený.

Ďalšie uvádzanie osobných údajov na webovej stránke "www.svblena.sk " je nutné legislatívne a zmluvne upraviť spoločenstvom  a vlastníkmi bytov v dome.


Na webovej stránke spoločenstva sú zverejnené tieto dôležité aktuálne informácie :


NEPOUŽÍVAJTE KÓPIE ( KLONY ) DEK KĽÚČOV V PRÍSTUPOVOM SYSTÉME DOMU LENA !

Návod na prihlásenie užívateľa .

Vstupné menu pre chranené osobné poštové schránky jednotlivých bytov v bytovom dome Lena.

Videá s bezpečnostnými témami dotýkajúcimi sa obnovy rozvodov TZB v bytovom dome Lena.

Informácie o spracúvaní osobných údajov Spoločenstvom vlastníkov povinnosť  bytového domu Lena.

Zapojenie výťahov  je v režime " OBMEDZENIE SÚBEŽNÝCH JÁZD ".

Aktuálne mesačné zostatky na účtoch Spoločenstva vlastníkov bytov .

Účtovná zavierka spoločenstva za rok 2019 . Nové !!!

Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov - poučenie o právach dotknutej osoby .

Z fondu prevádzky , údržby a opráv sa v byte vlastníka bytu nefinancujú ....

Uvádzanie mobilného telefonného čísla a emailovej adresy pre účely správy domu .

Grafické zobrazenie spotreby tepla na vykurovanie v rokoch 1996 až 2019 . Doplnené o rok 2019 !!!

Zákon č.182/1993 Z.z.  o bytoch v znení neskorších predpisov .

Vybrané predpisy Zbierky zákonov SR  dôležité  pre výkon činnosti  SVB .

Portál POSCHODOCH.SK - Informácie s ekonomickými údajmi o platbách za byt .

   
Informácie autora tejto webovej stránky ( predsedu členskej samosprávy bloku Lena pri OSBD Poprad  z obdobia rokov 1995 až 2006 a predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov z  obdobia rokov 2006 až 2019 ) ku kauze zrušenej pokladne OSBD Poprad z obdobia 09/2005 - 07/2006. Hľadanie spravodlivosti u orgánov činných v trestnom konaní. Bolo vyšetrovanie políciou a prokúratúrou zamietnuté pod koberec?


Obsah rozsahu dôležitých aktualizácii webovej stránky :

03.11.2019
Trvalé elektronické oznámenie výsledkov hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov  zo dňa 03.10.2019
na stránke evidencie rozhodnutí vlastníkov bytov za rok 2019 v časti súkromnej zóny stránky.
Zverejnenie oznámenia v písomnej forme na nástenke bytového domu Lena v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. sa uskutočnilo v čase od 09.10.2019 do 14.11.2019 .

11.06.2019
Doručenie úplného znenia Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov v zmysle §7a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. do webových osobných poštových schránok bytov v časti súkromnej zóny stránky .  

24.05.2018
Aktualizácia obsahu formulárov spoločenstva o súhlas vlastníka bytu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z.

25.02.2018
Zateplili ste, máte plastové okná a zle sa Vám dýcha? Teplota , vlhkosť , pohoda .
Meranie teploty a vlhkosti v byte .

05.01.2018
Informácia o uvádzaní mobilného telefonného čísla a emailovej adresy pre účely správy domu .

17.12.2017
Návod na prihlásenie užívateľa .

12.12.2017
Zdôvodnenie bodov v písomnom hlasovaní uskutočnenom v dňoch 12.12.2017 - 17.12.2017 .

04.12.2017
Do osobných elektronických schránok vlastníkov bytov boli vložené oznámenia a otázky pre vyhlasené písomné hlasovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 12.12.2017 - 17.12.2017 .

14.11.2017
Skušobná prevádzka zabezpečenia web. stránky  komunikačným  protokolom " https://"  

24.10.2017
Z dôvodu uplynutia predchádzajúcich práv k doméne a termínu pre možnosť opätovnej registrácie na nového držiteľa domény  bola po 40 dňoch prerušenia opätovne obnovená funkčnosť web. adresy www.svblena.sk. Opätovná registrácia slovenskej domény bola nutná z dôvodu používania tejto web. adresy organizáciami  s pracoviskom v bytovom dome a pre účely automatického presmerovania na EU doménu.

11.10.2017
Upgrade obsahu a zdrojových kódov webovej stránky na verziu WEBSITEX5 V14 PROFESSIONAL

18.09.2017
Doplnenie vlastného HTML5/Javascript PDF viewra do webovej stránky.

17.06.2017
Bezpečnostná informácia spoločenstva  zo dňa 17.6.2017.

06.06.2017
Uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov bytov bytového domu Lena zo dňa 30.5.2017.

22.05.2017
Pozvánky na Zhromaždenie vlastníkov zobrazené v osobných poštových schránkach bytov.

12.05.2017
Zapojenie výťahov  je v režime " OBMEDZENIE SÚBEŽNÝCH JÁZD ".

19.10.2016
Zmena prístupových hesiel do súkromných oblastí webovej stránky .

19.06.2016
Doplnenie popisu činností orgánov spoločenstva , iných činnosti vyplývajúcich zo zákonov
o ochrane pred požiarmi , bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , doplnenie dokumentov
zo Zhromaždení spoločenstva z obdobia rokov 2011 až 2006 .


Autor webovej stránky ako fyzická osoba je členom združenia ZLSBD :

Návrat na obsah