Popis činnosti predsedu - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Popis činnosti predsedu


Predseda spoločenstva je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene.

Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov predpisov, zmluvou o spoločenstve zverené inému orgánu spoločenstva.

Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie

- rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok
- ročnú účtovnú závierku spoločenstva
- výšku mesačných úhrad za plnenia
- výšku mesačných platieb za správu
- použitie prostriedkov fondu prevádzky , údržby a opráv
- výšku príspevkov do fondu prevádzky , údržby a opráv
- vyúčtovanie úhrad za plnenia
- podanie návrhu na exekučné konanie
- vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 zákona

Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinnosti alebo prekročením svojich právomocí.

Predseda nesmie

- vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva
- sprostredkúvať pre iné osoby obchody , ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia

Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky.

Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome a je bezúhonná.

Predsedu odvoláva zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Funkčné obdobie predsedu sa skončí dňom , keď zanikne vlastníctve právo predsedu k bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Ak je predseda odvolaný alebo sa skončilo funkčné obdobie predsedu z dôvodu zániku jeho vlastníckého práva k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome a nie je súčasne zvolený nový predseda , ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.

Predseda je oprávnený na vstup do bytu alebo nebytového priestoru na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere na základe povinnosti vlastníka  umožniť vstup po požiadaní za účelom :
-  vykonania obhliadky alebo opravy ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody  v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt.
-  kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, predseda je povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru prislušnému stavebnému úradu.

Predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Predseda je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.

Komentáre a judikatúra  :

Zvolenie do funkcií v orgánoch spoločenstva alebo zástupcu vlastníkov bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. je dôvodom pre odmietnutie zaradenia fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.


Návrat na obsah