Popis činnosti spoločenstva - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Popis činnosti spoločenstva


Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov , ktorá :
-  spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločné nebytové priestory"), príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy.
-  zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome.
Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo :
-  hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi (ďalej len „úhrady za plnenia") a s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj s majetkom získaným svojou činnosťou
-  môže v mene vlastníkov bytov prenajímať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu a zariadenia domu, príslušenstvo a priľahlý pozemok
--  uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti podľa tohto zákona, najmä o dodávke plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, o poistení domu alebo o prenájme
-- rozhoduje o rozúčtovaní nákladov na správu domu a úhrad za plnenia na jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak to nevylučuje osobitný predpis. Pri rozúčtovaní je spoločenstvo povinné zohľadniť mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
-  môže vo vlastnom mene vymáhať plnenie povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa tohto zákona
- je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu
-  je povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome
- ak spoločenstvo končí svoju činnosť, je povinné 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej
 činnosti týkajúcej domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia novému správcovi
- je povinné previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený v banke novým správcom
-  sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve
- je povinné finančné prostriedky vybrané od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo získané vlastnou činnosťou zhromažďovať len na účtoch v banke
- je príslušné disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov
-  zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré vznikli pri výkone správy, až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome
-  môže uzavrieť zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu
- je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky
- je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur

Orgánmi spoločenstva sú :
-  predseda,
-  rada,
-  zhromaždenie,
-  iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve

Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými  spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome :
- prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
- služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
- vedenie účtu domu v banke,
- vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
-  iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Pre spoločenstvo , orgány spoločenstva a vlastníkov bytov v bytovom dome Lena sú záväzné interné dokumenty spoločenstva :
- Zmluva o Spoločenstve vlastníkov bytov , zo dňa 9.4.2006 , v znení neskorších dodatkov
- Domový poriadok zo dňa 9.4.2006
- Pravidlá pre stanovenie rozpisu preddavku za užívanie bytu v správe Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , zo dňa 4.1.2007 , v znení neskorších dodatkov
- Smernica č. 1/2007 Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , ktorou sa ustanovujú  pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla a rozpočítavania množstva dodanej studenej vody
 dodávaných pre byty a spoločné priestory bytového domu Lena , zo dňa 4.1.2007 , v znení neskorších dodatkov
- Smernica  č. 2/2007 Výška mesačných úhrad za plnenia , mesačných platieb na správu a príspevkov do fondu prevádzky, údržby s opráv v Spoločenstve vlastníkov bytov bytového domu Lena , zo dňa 4.1.2007 , v znení neskorších dodatkov.
- Smernica č. 3/2007 Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov, odvolaní proti rozhodnutiam orgánov spoločenstva, doručovanie písomností, rekonštrukcie a dodatočného vyhotovenia spisov, počítania času , zo dňa 29.3.2007
- Smernica č. 4/2007 Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena, ktorou sa ustanovujú, pravidlá pre zálohovú platbu na vyúčtovanie úhrad za plnenia pri prevode bytu a nebytového priestoru v dome , zo dňa 29.3.2007 , v znení neskorších dodatkov
- Smernica č. 1/2012 Bezpečnosť a ochrana zdravia v Spoločenstve vlastníkov bytov bytového domu Lena , zo dňa 31.5.2012 , v znení neskorších dodatkov
- Smernica č. 2/2012 Požiarná bezpečnosť v Spoločenstve vlastníkov bytov bytového domu Lena , zo dňa 31.5.2012
- Smernica č. 3/2012 Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , Vykonávanie stavebných úprav v bytoch bytového domu Lena , zo dňa 13.9.2012 , v znení neskorších dodatkov
- Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov  Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , zo dňa 30.7.2015

Komentáre a judikatúra :

Návrat na obsah