Popis činnosti rady - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Popis činnosti rady


Rada je dozorný orgán  spoločenstva , ktorý podľa § 7c ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov:
 
-  zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok
-  kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov
-  navrhuje odvolanie predsedu
-  kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov

Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Členom rady nemôže byť predseda. Funkčné obdobie rady je tri roky. Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Členovia rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva a kontrolujú, či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov , zmluvou o spoločenstve.

Člen rady nesmie

- vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva
- sprostredkúvať pre iné osoby obchody , ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia

Komentáre a judikatúra :

Zvolenie do funkcií v orgánoch spoločenstva alebo zástupcu vlastníkov bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. je dôvodom pre odmietnutie zaradenia fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Návrat na obsah